برگزاری جشنواره ارزشیابی همزمان با آغاز سال تحصیلی

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: جشنواره ارزشیابی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و تقویت آموزش در مدارس کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر کشور آغاز شده و کارشناسان ارزشیابی منتخب، مباحث ارزشیابی را در دو بعد کمی و کیفی بررسی می‌کنند و در نهایت مدارس نمونه و خلاق در ارزشیابی ابتدا در سطح استانی معرفی می‌شوند.
به گفته عرفی، جشنواره سراسری ارزشیابی کیفی و کمی فروردین 92 برگزار و از میان مدارس برتر، تعدادی دیگر از مدارس انتخاب می‌شوند.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: همچنین در حاشیه این جشنواره الگوهای برتر ارزشیابی مدارس شناخته و با مستندسازی آن، شیوه‌های مطلوب ارزشیابی را در همه مدارس ترویج می‌دهیم.