پرسش های متداول

پرسش اول: مرکز رشد فناوری چيست؟

مراکز رشد فناوری حمايت ها و سرويس های مختلفی را به شرکت های نوپای فناور ارايه می کنند تا اين شرکت ها بتوانند به اهداف اقتصادی دانش محور خود برسند.

 

پرسش دوم: انواع حمايتها و سرويسها و ميزان اين حمايتها و سرويسهای قابل در مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان چيست؟

انواع مختلف خدمات ارايه شده در بخش خدمات قابل ارايه معرفی شده‌اند. ميزان اين خدمات از يک سو بستگی به ظرفيت های شرکت متقاضی و از طرف ديگر به ميزان توانايی مرکز رشد در ارايه خدمات بستگی دارد.

 

پرسش سوم: ميزان اجاره بها چقدر است؟

ميزان اجاره بها بستگی به نوع و ميزان فضايی که شرکت شما در مرکز رشد استفاده می کند بستگی دارد. اجاره بها در مرکز رشد از اجاره بهای معمول در بازار پايين تر می باشد. در ضمن اين ميزان از بودجه سالانه شرکت مستقر در مرکز رشد کسر می شود و در نتيجه از شرکت به صورت مستقيم هزينه اخذ نمی شود.

 

پرسش چهارم: آیا حضور اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی در شرکتهای دانش بنیان الزامی است؟

بلی، حضور یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره الزامی است.