جلسه دفاع از ایده

جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار

جلسه دفاع از ايده محورى، به عنوان آخرين گام از فرايند پذيرش در مركز رشد است. در واقع متقاضى پس از دفاع از طرح و ايده محورى و كسب نظر موافق اكثريت اعضاى جلسه، مى‌تواند مجوز پذيرش در مركز را دريافت نمايد.

محتواى اسلايدها

لازم است محتواى اسلايدهاى تهيه شده براى دفاع از طرح، حول محورهاى زير باشد:

1- معرفى اعضاى تيم

2- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:

  • توضيح ايده محورى و محصول نهايى

  • تبيين نوآورى فناورانه طرح

  • امكان سنجى طرح به لحاظ فنى-تخصصى

  • بيان صلاحيت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پيشبرد ايده محورى (با ارايه مستندات كافى)

  • برنامه عملياتى طرح

3- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:

  • بيان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: ميزان سرمايه‌گذارى (ثابت و متغير)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمايه، نحوه تأمين مالى طرح، . . .

  • مطالعات بازار شامل: مشتريان طرح، دسته‌بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جايگزين، مقايسه قيمت، مزيت رقابتى

  • پيش‌بينى‌هاى مالى شامل: پيش‌بينى فروش، هزينه‌ها، سود، جريان نقدى

  • تحليل ريسك شامل: نقطه سر به سر، افزايش هزينه، عدم تحقق پيش‌بينى فروش، افزايش قيمت تمام شده.

4- دفاع از قابليت‌هاى تيم اجرايى متناسب با ملزومات تحقق ايده محورى

توجه: متقاضيان حتما به الزامات و توصيه‌هاى جلسه دفاع از طرح كسب و كار در لينك مربوطه در بخش پذيرش توجه فرمايند.