الزامات جلسه دفاع

جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار

اين جلسه به منظور دفاع متقاضى استقرار در مركز رشد از طرح كسب و كار خود، و ارزيابى طرح از سوى گروه ارزيابى مركز رشد در دو بخش زمانى 15 الى 20 دقيقه تشكيل مى شود:

1- بخش ارايه و دفاع از طرح

2- بخش پرسش هاى گروه ارزيابى.

محورهاى دفاع از طرح به قرار زير مى باشد:

1- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:

١-١) توضيح ايده محورى و محصول نهايى

١-٢) تبيين نوآورى فناورانه طرح

١-٣) امكان سنجى طرح به لحاظ فنى-تخصصى

١-٤) بيان صلاحيت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پيشبرد ايده محورى (با ارايه مستندات كافى)

١-٥) برنامه عملياتى طرح

2- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:

٢-١) بيان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: ميزان سرمايه­گذارى (ثابت و متغير)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمايه، نحوه تأمين مالى طرح، . . .

٢-٢) مطالعات بازار شامل: مشتريان طرح، دسته­بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جايگزين، مقايسه قيمت، مزيت رقابتى

2-3) پيش­بيني­هاى مالى شامل: پيش­بينى فروش، هزينه‌ها، سود، جريان نقدى

2-4) تحليل ريسك شامل: نقطه سر به سر، افزايش هزينه، عدم تحقق پيش­بينى فروش، افزايش قيمت تمام شده.