شرایط اولیه پذیرششرايط پذيرش

درخواست واحد متقاضي استقرار براساس دارا بودن سه شرط زير ارزيابي خواهد شد:

- داشتن ايده محوري مناسب

- ترکيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينه فعاليت واحد

- ارائة برنامه كاري متکي بر شناخت بازار (Business Plan)