خلاصه ای از آئین نامه های مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان


آیین نامه پذیرش در دوره رشد

ماده 1 – تعاریف
مرکز رشد (مرکز): در این آیین نامه مرکز رشد، مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه صنعتی اصفهان که از این به بعد مرکز نامیده می شود، مرکزي است که تحت مدیریت متخصصین حرفه اي دانشگاهی و سایر متخصصین با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمینه هاي مختلف منتهی به فناوري تشکیل شده اند و اهداف اقتصادي مبتنی بردانش و فن دارند، پشتیبانی می کند.
شرکت دانش بنیان دانشگاهی (موسسه): موسسه دانش بنیان دانشگاهی، موسسه اي متشکل از افراد حقیقی دانشگاهی و احتمالاً متخصصین غیر دانشگاهی است با ماهیت یک موسسه خصوصی که با ایجاد یک کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و فعالیت اقتصادي آن مبتنی و همراه با فعالیت هاي تحقیق و توسعه در زمینه هاي فناوریهاي نو و پیشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک میکند.

تبصره: حضور حداقل یک نفر از اعضاء هیأت علمی ( اعم از فعال و غیر فعال) به عنوان سهامدار در شرکت الزامی است.
دوره رشد: دوره استقرار موسسات فناوري ( بصورت دانش بنیان و با هویت حقوقی) در مرکز، به منظور تکمیل اهداف تجاري سازي ایده محوري و ایجاد یک کسب وکار کوچک می باشد.
ایده محوري (طرح): ایده اصلی موسسه فناوري دانش بنیان که قابلیت تجاري شدن را دارا می باشد و موسسه به واسطه آن به تکمیل برنامه کسب و کار خود پرداخته و در مرکز پذیرش می شود . فعالیت اصلی موسسه در دوره رشد مبتنی بر ایده محوري می باشد .

 

خلاصه برنامه کسب و کار ارائه شده از سوي واحد (BP):

مقصود خلاصه اي است که توسط واحد فناوري از برنامه کسب و کار فناوري به مرکز، تهیه می شود و در واقع بر ایده محوری کسب و کار تاکید دارد.

واحد فناوري: مقصود واحد دانش بنیان داراي هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد است که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعه اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نماید. این واحد  از جمله شامل هسته فناوري دانشگاهی و مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه می شود.

ماده 2 – هدف
مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان مصمم است با انتخاب و حمایت از شرکت هاي دانش بنیان که فعالیت آنها مبتنی بر سطح قابل قبولی از دانش،  فناوري و نوآوري است (نه فقط این که داراي ایده اي قابل تحقق و سودآور باشند) به سمتی حرکت کندکه بازاریابی براي دانش تولیدشده، جایگزین بازاریابی براي محصول تولیدشده شود. بدین منظور در تدوین معیارها و چگونگی گردش کار مرکز، "برنامه کسب و کار" که یک شاخص استاندارد جهانی براي سنجش بسیاري از ویژگیهاي متقاضیان در مراکز رشد است، مد نظر قرار گرفته است.
 

ماده 3 – معیارهاي پذیرش در دوره رشد
معیارهاي پذیرش در دوره رشد شامل موارد زیر می باشد :
زمینه فعالیت شرکت متناسب با یکی از ( زمینه هاي تخصصی) دانشگاه باشد
ایده محوري مبتنی بر فناوري باشد
میزان نوآوري فعالیت
متناسب بودن نیازهاي شرکت با امکانات و منابع مرکز
وجود سابقه علمی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیت در تیم کاري
وجود تجارب کاري مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کارآفرینی در تیم
امکان رشد و گسترش فعالیت مزیت رقابتی محصول / خدمت
داشتن استراتژي و اهداف مناسب
مرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژي ها
برنامه اقتصادي متکی بر بازار
تبصره 1. هر موسسه در دوره رشد باید حداقل یک عضو تمام وقت در ساعات اداري در مرکز داشته باشد .
تبصره 2. در پذیرش طرحها، اولویت با طرحی است که زمان لازم براي ارائه آن به صورتی که محصول یا خدمت به بازار کمتر باشد.

 

ماده 4- وظایف(تعهدات) موسسه هاي دانش بنیان در دوره رشد
در صورتی که دانشگاه در جذب پروژه هاي شرکت مشارکت داشته باشد بین ده تا پانزده درصد از کل مبلغ پروژه تحت عنوان بالاسري به دانشگاه پرداخت نماید. در صورتی که پروژه توسط خود شرکت جذب گردد، بین صفر تا 5 درصد پروژه تحت عنوان بالاسري به دانشگاه پرداخت گردد.
تبصره 1: درصد بالاسري متناسب با توانمندي شرکت و نوع پروژه با تایید رئیس مرکز و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعیین می شود.
تبصره 2: حسن انجام کار براي پروژههاي جذبشده توسطدانشگاه، به نام شرکتصادر گردد.
موسسه موظف به حفظ و نگهداري تمام اموالی است که توسط مرکز در اختیار او قرار میگیرد و  همچنین مسئول هرگونه عیب و نقصانی است که به آن اموال وارد می شود.
ارائه فرم خوداظهاري براي معرفی پروژه ها بصورت هر 6 ماه یک بار تمام فعالیتهاي موسسه باید مطابق با استانداردها و مقررات فنی و ایمنی مربوطه انجام پذیرد، در غیر این صورت مرکز مجاز است تا رفع نقیصه، فعالیت واحد فناوري را معلق کند. جبران هر گونه خسارتی که به علت عدم رعایت مقررات فنی متوجه اشخاص ثالث یا مرکز گردد بر عهده موسسه خواهد بود.
در صورتی که اشخاصثالث نسبت به طرح، نقشه و اطلاعاتی که براي اجراي این موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته اند، حقی که مورد حمایت قانون است ادعا نمایند (مانند حق اختراع، حق بر علائم و نامهاي تجاري و هر گونه حق مربوط به مالکیت فکري و ...) موسسه مسئول در برابر ادعاهاي آنها است و مرکز هیچگونه مسئولیتی ندارد.
موسسه نمیتواند اجراي موضوع موافقت نامه سرمایه گذاري در دوره رشد را کلاً یا جزئاً، مشاعاً یا مفروضاً تحت هر عنوانی حتی به موجب عقد صلح و وکالت و مانند آنها به دیگري واگذار نماید.
موسسه متعهد است شرایط را براي بازدید و بررسی پیشرفت کار و رعایت مقررات و آئین نامه هاي مرکز و نظارت بر پرداختها و هزینه ها توسط مرکز فراهم کند.
موسسه متعهد است از انتقال و افشاي اطلاعات مربوط به مرکز و سایر موسسات و گروه هایی که در مرکز مستقر هستند خودداري و جلوگیري نماید. در غیر این صورت علاوه بر پرداخت مبلغ ده میلیون ریال خسارت به مرکز از باب مسئولیت مدنی و کیفري در برابر زیان دیده مسئول است.
موسسه حق اجاره و عاریه و واگذاري هرگونه حقی که در این مرکز دارد به دیگري یا شریککردن دیگري در این حق و تجاوز از مفاد این موافقت نامه و شروط آن را ندارد و در صورت تحقق هر یک از این موارد به تشخیص مرکز، این موافقت نامه فسخ شده و موسسه بلافاصله ملزم به استرداد صحیح و سالم کلیه اموال و اعتبارات و جبران خسارت خواهد بود.
در صورت خروج موسسه به هر دلیل از مرکز، هیچگونه حقی در مورد محل استقرار و امکاناتمرکز و سایر موارد مورد انتفاع براي واحد فناوري وجود ندارد و موسسه متعهد میشود کلیه تصمیمات هیات حل اختلاف(به شرح ماده 7 آیین نامه استقرار) را بپذیرد و اجرا نماید.
موسسه ملزم به رعایت مقررات و قوانین حاکم و نیز ضوابط و آیین نامه هاي مرکز است.
موسسه صحت کلیه مدارك و اسناد و اطلاعات ارائه شده به مرکز را تائید می کند.
تضمین رعایت مفاد این موافقت نامه و ضوابط و آئین نامه هاي مرکز، نزد مرکز در زمان انعقاد موافقت نامه، می باشد.
موسسه ملزم به سپردن سفته معادل اعتبار داده شده از طرف مرکز رشد در هر سال جهت تضمین بازپرداخت اعتبار مصرفی سه ساله در زمان انعقاد موافقت نامه است.
در صورتی که ایده محوري مذکور در خلاصه برنامه کسب و کار موضوع این موافقت نامه به نتیجه ي انتفاعی به تشخیص مرکز و نمایندهي موسسه برسد، واحد فناوري مطابق با قرارداد، 5 درصد از سود ویژه فروش تولیداتی خود در زمینه ایده محوري را به مدت دو برابر از زمان استقرار در مرکز، پس از خروج از مرکز (با نظر شوراي جذب و پذیرش و نظارت و ارزیابی و تائید مدیر مرکز) به مرکز انتقال می دهد.
موسسه موظفاست سود ویژه بر اساس نظر حسابرس رسمی کشور و بر اساس رقم مندرج در مقابل کد 660000 (سود ویژه قبل از کسر مالیات) از اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیات هاي مستقیم تعیین نموده و در پایان هر سال به طور علی الحساب دریافت می گردد و پس از تایید رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، تسویه می گردد.
درصورتی که ارزیابی مرکز از موسسه، در زمینه ایده محوري، مثبت باشد، موسسه می تواند در زمینه هاي فرعی مرتبط با ایده محوري، به منظور تامین منابع مالی موردنیاز، فعالیت نماید.
تبصره 1: در صورتی که موسسه اقدام به فعالیت فرعی مرتبط با ایده محوري نماید لازم است مرکز را از فعالیت خود مطلع سازد.
تبصره 2: چنانچه در هر زمان این ارزیابی منفی گردد، موسسه موظف است فعالیتهاي فرعی خود را قطع نماید. در این صورت فعالیت مجدد موسسه در زمینه هاي فرعی مرتبط با ایده محوري صرفا منوط به مجوز مرکز خواهد بود.

ماده 5 – موسسات قابل پذیرش در دوره رشد
شرکت هاي دانش بنیان (شرکت به ثبت رسیده) و مراکز تحقیق و توسعه که داراي ماهیت حقوقی می باشند مجاز به ورود به دوره رشد می باشند.

ماده 6- برنامه کسب و کار
پساز طی دوره آموزش عمومی به متقاضیان فرصت داده می شود تا مجدداً برنامه کسب و کار یک صفحه اي خود را به شکل کامل تر پر کرده و تحویل دهند. از آنجا که متقاضیان در مرحله بعد بر اساس طرح ارایه شده مورد ارزیابی قرار می گیرند، تدوین برنامه کسب و کار (به صورت فرم) حائز اهمیت بسیاري است.

6-1 تعیین محورهاي لازم
1-1-6 توصیف دقیق محصول
2-1-6 فرصت هاي ایجاد شده از کسب و کار (ارضاي نیاز مشتري)
3-1-6 منحصر به فرد بودن خدمت
4-1-6 تولید قابلیت هاي تجاري شدن یا نو آوري در محصول/خدمت
5-1-6 اندازه کسب و کار
6-1-6 میزان تولید یا ارائه خدمات
7-1-6 پرسنل مورد نیاز

ماده 7 - نحوه ارزیابی طرح
برنامه کسب و کار یک صفحه اي ارایه شده توسط متقاضی، به لحاظ صحت و قوت برنامه کسب وکار نوشته شده و همچنین مشخصات اصلی تیم و ایده محوري بر اساس معیارهاي ذکر شده در ابتداي فصل، ارزیابی خواهد شد 4. اظهار نظر دقیق کارشناسان در حوزه دانش یا رشته زمینه فعالیت و اظهار نظر درباره قابل تحقق بودن طرح، پس از تهیه طرح تجاري کامل، انجام خواهد شد. یعنی ارزیابی از نقطه نظر صحت و قابل تحقق بودن ایده در این مرحله باعث رد قطعی متقاضیان نمی شود. مگر در موارد خاص که ایده ضعف منطقی اساسی دارد.
برنامه هاي کسب و کار یک صفحه اي که مستقیماً یا بعد از داوري مورد قبول قرار گرفته اند براي طی فرآیند تدوین طرح تجاري کامل به مرحله بعد وارد می شوند.
تبصره 1: در صورت اعتراض متقاضی به داوري و تقاضاي بررسی مجدد لازم است متقاضی هزینه مربوط به تشکیل هیات داوران را پرداخت نماید. در صورتی که طرح در هیات داوران مورد تأیید واقع شد درصدي از هزینه با نظر مدیر مرکز به متقاضی عودت داده می شود.
تبصره 2: هیاتداوران یکگروه حداقل 4 نفره که شامل افراد زیر میباشد:
- حداقل یک نفر کارشناس فنی مطابق با نوع کسب و کار
- حداقل یک نفر کارشناس برنامه کسب و کار
- مدیر یا معاون مرکز
تبصره 3: برنامه کسب و کار نهایی ابتدا توسط کارشناسان مرکز و بر اساس معیارهاي ذکر شده در ماده 3 ارزیابی شده و از روي آن کاربرگ خلاصه طرح تجاري توسط کارشناس مربوطه براي ارایه به هیات داوران پر می شود.

 

ماده 8– انعقاد موافقتنامه سرمایه گذاري در دوره رشد
استقرار در دوره رشد منوط به انعقاد موافقتنامه سرمایه گذاري در دوره رشد می باشد . ......... ریال به عنوان اعتبار براي سال اول در صورت پذیرش هر موسسه در دوره رشد مبلغ ............ حساب مرکز مسدود می گردد.

ماده 9-موارد فسخ موافقتنامه
مرکز می تواند در موارد زیر مبادرت به فسخ این موافقت نامه نماید:
-1 در صورتی که موسسه از انجام هر یک از تعهدات خود در این موافقت نامه خودداري ورزد.
-2 تخلف و تخطی موسسه از قوانین و مقررات و اخلاق حسنه و شئونات کاري و اصول و ضوابط ایمنی.
-3 در صورتی که مطابق نظر مرکز، موسسه از برنامه زمانی خود به میزان غیر قابل جبرانی عقب افتاده باشد.
-4 در صورت ورشکستگی موسسه.
تبصره 1: تشخیص حدوث موارد فسخ بر عهده ي مرکز میباشد.
تبصره 2: اعمال حق فسخ مذکور در این موافقتنامه نیاز به رعایت هیچگونه تشریفاتی ندارد و به صرفاعلام فسخ به هر وسیله اي صورت می گیرد.
تبصره 3: جهت تحقق بند چهار این ماده، مرکز موظف است در دو مرتبه به فاصله زمانی سه ماه به واحد فناوري به صورت کتبی اخطار نماید. در نهایت در صورت عدم جبران از سوي موسسه ، سه ماه پس از اخطار دوم، مرکز میتواند مبادرت به فسخ قرارداد نماید.

 

ماده 10 -پایان موافقت نامه
در موارد زیر قرارداد موافقت نامه پایان یافته محسوب می شود:
1. در صورت اعمال هر یک از موارد فسخ مقرر در ماده 9
2. در صورتانقضاي مدت موافقت نامه و عدم تمدید آن.
3. در صورت خروج از مرکز مطابق ماده 12
4. در صورت خاتمه فعالیت موسسه در مرکز رشد مطابق ماده 10 آیین نامه استقرار مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان
5. در صورت بروز قوه قاهره.
تبصره 1: در صورت انقضاي مدت موافقتنامه، موسسه ملزم است ظرف 7 روز مبادرت به تخلیه محل استقرار و استرداد اموالی که در اختیار دارد ورزد و باید در ازاي هر روز تاخیر، مبلغ صد هزار ریال جریمه تاخیر علاوه بر اجاره بهاي محل استقرار بپردازد.
تبصره 2: مقصود از قوه ي قاهره حادثه ي غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب از قبیل سیل و زلزله و ... است.
تبصره 3: در صورتی که یک موسسه مدعی بروز قوه ي قاهره باشد باید دلایل خود را ظرف 5 روز به مرکز کتباً اطلاع دهد والا مسئول کلیه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات خود است.
تبصره 4: تشخیص بروز قوه ي قاهره در هر مورد بر عهده ي مرکز می باشد.

 

ماده 11 - میزان اعتبار در دوره رشد
مجموع اعتبار داده شده به شرکتها در طول دوره سه ساله حداکثر معادل 250000000 ریال می باشد که شامل حداکثر 120000000 ریال در سال اول و حداکثر 8000000 ریال در سال دوم و حداکثر 50000000 ریال در سال سوم می باشد .
این اعتبار به تدریج طی مدت موافقت نامه به فعالیت هاي موضوع این موافقت نامه تخصیص می یابد. اعتبار این موافقت نامه از محل اعتبارات اختصاص یافته دانشگاه تامین می شود و مرکز در مورد تامین این اعتبار هیچ گونه تعهدي ندارد.
تبصره 1: هر گونه پرداخت اعتبار توسط مرکز فقط در چهارچوب این موافقت نامه و در صورت تائید مرکز امکان پذیر است.
تبصره 2: ارزش خدمات و تسهیلات مرکز رشد به موسسه واجد شخصیت حقوقی مطابق تعرفه ي خدمات در مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه صنعتی که در پیوست شماره یک مذکور است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد و موسسه از آنها مطلع گردیده، تعیین شده است.
تبصره 3: ارائه خدمات و تسهیلات در هر زمان، در حد مقدورات آن زمان مرکز خواهد بود.
تبصره 4: ارزش خدمات و تسهیلات مذکور در پیوستی ک، تا یک سال از تاریخ انعقاد این موافقتنامه ثابت است. پس از یک سال مرکز می تواند هر بند را حداکثر به میزان نرخ تورم (نرخ رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزي) افزایش دهد.
تبصره 5: اعتبار ریالی و تسهیلات این موافقتنامه ممکن است به پیشنهاد موسسه و تصویب مرکز افزایش یابد.
تبصره 6: در صورت تشخیص مرکز رشد به تمدید دوره استقرار، افزایش اعتبار داده شده در این مدت، منوط به تصمیم گیري در شوراي سیاستگزاري مرکز می باشد.
تبصره 7 : مرکز مسئولیتی در قبال مالیات، بیمه و سایر کسور اتقانونی مربوط به موسسه ندارد.

 

ماده 12 -خروج از مرکز از سوي واحد موسسه
موسسه در هر زمان که بخواهد می تواند از مرکز خارج شود مشروط بر اینکه کلیه تعهدات خود را انجام و در غیر این صورت جبران خسارات احتمالی را به تشخیص مرکز انجام دهد.
تبصره 1: خروج به درخواست کتبی موسسه و پذیرش مرکز ممکن است.
تبصره 2: در صورت تحقق خروج، موسسه ملزم استعلاوه بر جبران کلیه خسارتها و بازپرداخت کلیه اعتبارات دریافتی مطابق ماده ي 7 آیین نامه خدمات در دوره رشد ، بلافاصله محل استقرار خود را تخلیه نموده و اموال امانی در اختیار خود را به مرکز باز گرداند.
تبصره 3: پس از تسویه حساب کامل مطابق این ماده مرکز سفته هاي موضوع بندهاي 11 و 12 ماده ي 4 را به موسسه یا نماینده ي قانونی آن مسترد میکند و در مواردي که مرکز مطابق این قرارداد بر روي سفته هاي مذکور به میزان استحقاق، اقدام قانونی انجام داده است مابقی مسترد می شود.

 

آیین نامه استقرار مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مقدمه
سیاستهاي مرکز رشد در دوره استقرار
سیاستهاي کلی

-1 شرکتها با زمینه فعالیت در کلیه رشته ها مرتبط با زمینه هاي تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان می توانند در مرکز رشد مستقر شوند.
-2 مدت زمان استقرار شرکتها در مرکز رشد حداکثر 4 سال می باشد.
-3 استقرار شرکتها پس از مراحل پذیرش، تکمیل مدارك مورد نیاز و عقد قرارداد استقرار انجام می گیرد.
-4 فضاي واگذار شده فضاي اختصاصی شرکتدر نظر گرفته شده و استقلال شرکتها حفظ می گردد.
-5 فضاي تخصیص یافته به شرکتها متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل می باشد.
-6 رعایت تعهدات اخلاقی و مقررات عمومی مرکز رشد، توسط کلیه شرکتها الزامی است.

 

ماده 1: مراحل پس از پذیرش
1-1 ) رفع نواقص پرونده و اصلاح طرح تجاري
پس از پذیرش قطعی موسسه در مرکز رشد و بررسی مدارك پرونده و طرح تجاري آن، اصلاحات مورد نیاز از سوي مرکز رشد اعلام می شود و موسسه ملزم به رفع نواقص پرونده و پیگیري اصلاحات در طرح تجاري خود خواهد بود.
2-1 ) ارائه برنامه زمانی توسط موسسه
3-1 ) تنظیم قرارداد، توسط مرکز رشد
موسسه پس از انعقاد قرارداد، به طور رسمی عضو مرکز رشد محسوب شده و می بایست در اسرع وقت برنامه زمانی استقرار و آغاز فعالیتهاي خود را به اطلاع مرکز برساند.
4-1 ) تخصیص اعتبار توسط مرکز به موسسه بر اساس قرارداد
مطابق آیین نامه حمایت از موسسات، مرکز رشد پس از عقد قرارداد، طی بررسی ایده محوري واحد، اعتبارات نقدي و خدمات مورد نیاز را تصویب و به اطلاع مسئولین آن میرساند .
5-1 ) استقرار متقاضی در مرکز رشد

ماده 2 :تعهدات موسسه درمرکز رشد
1-2 ) رعایت ضوابط و مقررات مرکز
2-2 ) تلاش در جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه ارائه شده
3-2 ) باز پرداخت اعتبارات دریافتی در مدت تعیین شده
4-2 ) تامین و پرداخت هزینه هاي استفاده از خدمات پشتیبانی مطابق با تعرفه هاي مرکز
5-2 ) اجتناب از هر گونه فعالیت صرفاً بازرگانی و تجاري
6-2 ) همکاري مستمر در ارزیابی هاي دوره اي مرکز رشد و ارائه بیلان عملکرد شرکت
7-2 ) اعلام آخرین تغییرات اساسنامه، سهامداران، میزان سهام آنها و زمینه هاي اصلی فعالیت شرکت به مرکز و ارائه آخرین آگهی روزنامه رسمی آن
8-2 ) اختصاص بخش اعظم فعالیتهاي شرکت به موضوع کاري (ایده محوري) و انجام امور تحقیقاتی و توسعه فناوري که نظارت و ارزیابی آن بر عهده مدیریت مرکز رشد خواهد بود .
9-2 ) پرداخت هزینه تعمیر تجهیزات دریافتی در زمان عودت
10-2 ) پرداخت به موقع هزینه هاي خدمات دریافت شده
11-2 ) شرکت موظف است بصورت سه ماهه گزارش پیشرفت کار و انجام فعالیتها و عملکرد خود را به مدیر مرکز ارائه دهد. بدیهی است در زمینه پروژه هاي واگذاري توسط مرکز رشد تبعیت از قوانین واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه الزامی است.
12-2 ) شرکت می تواند لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مربوط به کارکنان خود را در صورت تمایل بصورت ماهانه به مدیر مرکز گزارش دهد تا در  صورت لزوم مساعدت هاي لازم صورت پذیرد.
13-2 ) اعضاي شرکت در طول دوره موظف به حضور فعال در مجموعه و تلاش در جهت تثبیت ایده و شناخت بازار هستند.
14-2 ) ارائه برنامه کاري و زمان بندي حضور همکاران، پژوهشگران و فناوران.
15-2 ) جهت انجام کلیه امور اداري لازم است نماینده هاي تام الاختیار از طرف موسسه به مرکز رشد معرفی گردد.
16-2 ) شرکت موظف به بهره گیري از یک مشاور علمی در زمینه تخصصی اعلام شده و همچنین به کار گیري نیروهاي متخصص و با مهارت کافی در انجام امور تحقیقاتی و پروژه می باشد.
17-2 ) در صورت ارتباط با نهاد ها و سازمان هاي دولتی و خصوصی توسط موسسات، مسئولیت هر گونه عدم کارایی، عدم موفقیت با شرکت می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه مرکز رشد نمیشود مگر اینکه با هماهنگی مرکز رشد باشد.
18-2 ) شرکت موظف است در دوره ها و کارگاههاي آموزشی و مشاوره برنامه ریزي شده به طور فعال شرکت نماید.
19-2 ) استفاده از نام و آرم مرکز رشد در کارتویزیت شرکتها و سربرگهاي ایشان، در مدت زمان استقرار مؤسسه در مرکز رشد الزامی است.

ماده 3 : تغییر در برنامه زمانی موسسات

1-3 چنانچه در شرایط خاص، موسسه در پیشرفت فعالیتهاي خود از برنامه زمانی عقب بماند به نحوي که اصلاح برنامه زمانی لازم باشد، در صورت محرز شدن عدم تعلل و تقصیر موسسه در این موضوع براي مدیر مرکز و صلاحدید وي، طرفین میتوانند نسبت به اصلاح برنامه زمانی اقدام نمایند.
2-3 چنانچه در شرایط خاص، موسسه به این نتیجه برسد که برنامه کسب وکار انتخاب شده به هر علت مناسب نبوده و تمایل داشته باشد نسبت به تعویض یا تصحیح آن اقدام نماید، می تواند مراتب را به صورت مکتوب با مرکز در میان بگذارد. در صورت محرز شدن عدم تقصیر موسسه در این موضوع براي مدیر مرکز و موافقت و صلاحدید وي، موسسه می تواند نسبت به تغییر برنامه کسب وکار خود اقدام نماید.
ماده 4 : حمایتهايمرکز
1-4 ) حمایت هاي مالی از موسسه در ایجاد و توسعه کسب و کار مورد نظر مطابق با ضوابط مرکز

2-4 ) ارائه خدمات بازاریابی و پروژه یابی و مشاوره هاي مدیریتی و حقوقی طبق ضوابط مرکز
3-4 ) ارائه خدمات فنی و تخصصی شامل امکان استفاده از آزمایشگاهها، کارگاهها و تجهیزات نرم افزاري و خدمات پشتیبانی در حد امکانات مرکز رشد مطابق تعرفه هاي مرکز
5-4 ) موسسه میتواند از کلیه خدمات قابل ارائه در طول مدت این دوره به منظور انجام فعالیتهاي مورد توافق خود و مرکز رشد، بر اساس سقف اعتبارات حمایتی موسسه بهره مند گردند .

ماده 5 : ارزیابی و نظارت
1-5 ) نظارت و ارزیابی موسسات مستقر در مرکز به دو صورت کمی و کیفی توسط ناظران متخصص انجام می شود.
2-5 ) وظایف ناظران متخصص:
- کنترل شرکت از نظر اجراي صحیح برنامه کاري و کیفیت آن
- همکاري با مجري ایده محوري و ارائه اطلاعات کافی به موسسه
- نظارت بر تجهیزات و مواد خریداري شده توسط شرکت و تایید آنها
- نظارت بر تیم کاري و سنجش میزان ارتقاي تیم در طول دوره
- بررسی گزارش هاي ادواري شرکت و اظهار نظر در مورد آن
- بررسی پیشنهادات شرکت در زمینه تغییر برنامه کاري و زمان بندي اجراي کار
حاصل نظارت کمی و کیفی نهایتا بًه صورت نظارت و ارزیابی مرکز لحاظ شده و وضعیت موسسه را براي مرکز به طور کامل مشخص می سازد.
3-5 ) ارزیابی در طول دوره استقرار بر اساس اهداف مورد انتظار مرکز رشد و باز خورد هاي موسسه انجام می شود.
4-5 ) تعهدات ناظر کیفی
1-4-5 ) ناظر کیفی متعهد است که اطلاعات و اسرار موسسه مورد بررسی خود را چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ مالی به طور کامل حفظ نموده و از بروز اطلاعات به غیر جلوگیري نماید .
2-4-5 ) ناظر کیفی طبق قراردادي که با مرکز رشد منعقد می نماید خدمات مربوط به نظارت کیفی را انجام می دهد.
5-5 ) نظارت کمی به عهده مرکز می باشد.

ماده 6 : اخطار
1-6 ) در صورتی که تعداد اخطار ها در رابطه با عدم رضایتمرکز از عملکرد موسسه از سه اخطار تجاوز کند مرکز از طریق ارائه گزارش موسسه را در جریان قرار داده و با تشکیل جلسه مشترك در مورد وضعیت استقرار موسسه در مرکز رشد تصمیم گیري به عمل می آید. در صورتی که میزان اخطارها در حد مجاز باشد با صدور هر اخطار موسسه موظف به انجام اصلاحات مطابق با انتظار ات مرکز می باشد.
تبصره: شرایط منجر به صدور اخطار به مؤسسه در شرح وظائف کمیته نظارت و ارزیابی مندرج شده است.

ماده 7 : طول دوره استقرار (تمدید دوره استقرار)
1-7 ) شرکت پذیرفته شده در مرحله رشد می تواند پساز پذیرش تا مدت 3 سال در فضاي پیش بینی شده مستقر شود.
تبصره : این مدت در صورت تصویب شوراي سیاستگزاري مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان براي مدت 1 سال قابل تمدید خواهد بود.
2-7 ) فرآیند استقرار
1-2-7 ) بررسی صلاحیت موسسه توسط مرکز رشد و در صورت پذیرش اعلام به موسسه
2-2-7 ) تکمیل مدارك مورد نیاز توسط موسسه
3-2-7 ) عقد قراردادهاي استقرار و اسکان
4-2-7 ) واگذاري فضا و امکانات
3-7 ) هزینه هاي استقرار
1-3-7 ) هزینه هاي استقرار موسسات مطابق با تعرفه هاي مصوب مرکز رشد مشخص می گردد.

ماده 8 : حل و فصل اختلاف
هر گونه اختلاف میان طرفین موافقتنامه توسط هیاتی مرکب از یک نفر نماینده ي مرکز و یک نفر نماینده ي واحد فناوري و یک نفر به عنوان داور مرضی الطرفین در چارچوب آئین رسیدگی که متضمن رعایت اصول اجباري دادرسی باشد حل و فصل میشود و تصمیم این هیات براي طرفین لازم الاجرا است.
ماده 9 : پایان دوره استقرار و خروج از مرکز رشد
1-9 ) موسسات مستقر در صورت دستیابی به معیارهاي رشد یافتگی، اتمام دوره رشد یا عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد از مرکز رشد خارج خواهند شد.
تبصره 1 : سیاست هاي پس از رشد مرکز در مورد موسسات با توجه به موارد خاص اعمال می شود.
تذکر: جهت اطلاع بیشتر از ضوابط فرایند خروج به آیین نامه خروج موسسات مراجعه گردد .
تبصره: شرکت موظف است به صورت حقوقی ثبت گردیده باشد .

ماده 10 : خاتمه فعالیت موسسه در مرکز رشد
1-11 ) عدول از ضوابط مرکز رشد
2-11 ) عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوري
3-11 ) عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی
4-11 ) سه بار اخطار (در صورت عدم رضایت ناظر کیفی یا کمی از فعالیت شرکت)
5-11 ) درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد
تبصره: چنانچه پس از مدتی موسسه بنا به دلایلی از حضور در مرکز رشد صرف نظر نماید و یا از جانب مرکز رشد از استقرار ممانعت به عمل آید، موسسه می بایستی طبق مفاد ماده 10 موافقت نامه سرمایه گذاري در مرحله رشد، با مرکز رشد تسویه حساب نماید.

 

آیین نامه خدمات مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مقدمه
سیاستهاي مرکز رشد در ارائه خدمات
سیاستهاي کلی
سیاستهاي کلی مرکز عبارتست از ارائه خدمات کم، هزینه موثر، سریع،آسان، یکپارچه و مشتري محور. با توجه به این امر می توان سیاست هاي کلی مرکز رشد در ارائه خدمات را در موارد زیر خلاصه نمود :
-1 تمرکز به نحوه ارائه خدمات
-2 جهت گیري به سمت ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
-3 انعطاف پذیري بدین معنا که خدمات ارائه شده قابلیت تغییردرکیفیت یا نوع خدمت، بسته به نیاز موسسات را داشته باشد .
-4 به منظور پایین آوردن هزینه ها و جلوگیري ازگسترش بخش ستادي مرکز رشد، ارائه خدمات حتی الامکان به بخش خصوصی واگذار می شود.
-5 ملاك ادامه همکاري با بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات، ارزیابی به عمل آمده از عملکرد آن واحد توسط مرکز رشد و همچنین رضایت شرکتهاي مستقر در مرکز رشد می باشد.

آیین نامه خدمات قابل ارائه به موسسات مستقر در دوره رشد
ماده 1: انواع خدمات قابل ارائه
این خدمات به شرح زیر می باشند :
1-1 خدمات پشتیبانی
1-1-1 خدمات استقرار: شامل فضاهاي استقرار دفتري، فضاهاي مشترك(اتاق جلسات، اتاق کنفرانس،پارکینگ، انبارها، رستوران و غذاخوري)
2-1-1 خدمات اداري: تجهیزات اداري،منشی گري،تایپ و تکثیر، تلفن، نمابر، کارپردازي،سرایداري و همکاري در برگزاري مراسم دوره اي موسسات
2-1 خدمات علمی
1-2-1 خدمات کتابخانه اي: کتابخانه، بازاریابی اطلاعات، سفارش کتاب و مقالات
2-2-1 خدمات شبکه: اشتراك اینترنت، اختصاص پست الکترونیکی، اختصاص فضاي مجازي جهت ایجاد Home Page

3-2-1 خدمات سخت افزاري و نرم افزاري
4-2-1 خدمات آموزش: تدوین طرح کسب، کار آفرینی، مدیریت کسب و کار، بازاریابی جهت جذب سرمایه و حسابداري و امور حقوقی
5-2-1 مشاوره: مشاوره هاي عمومی در زمینه هاي حقوقی و قانونی،مدیریت، بازاریابی، مالی و حسابداري، مشاوره هاي تخصصی
6-2-1 خدمات و نحوه استفاده از امکانات دانشگاه صنعتی اصفهان و سایر مراکز: هزینه استفاده از این گونه خدمات با توجه به تعرفه دانشگاه و سایر مراکز تعیین می گردند.
3-1 خدماتتخصصی
1-3-1 حمایت از ایده محوري
2-3-1 بازاریابی: 1- مشاوره و راهنمایی جهت بازاریابی دستاوردهاي موسسات با همکاري بخشخصوصی

2 - جذب اعتبارات تحقیقاتی براي موسسات به منظور افزایش توان فنی و مهندسی آنها و انجام کار تیمی و تجاري سازي تحقیقات

3- بستر سازي زمینه هاي همکاري پاركها و مراکز رشد با مراکز آموزشی، تحقیقاتی، صنعتی و دستگاه هاي اجرایی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات با استفاده از راه کارهاي مختلف از جمله در قالب شبکه هاي همکار 4

-جذب تسهیلات مالی
3-3-1 مالکیت فکري و اخذ استاندارد هاي لازم
4-3-1 کمک به اخذ استاندارد ها : الف) استاندارد ملی ب) استاندارد اجباري ج) استاندارد تشویقی د) ارتقاي کیفیت
تبصره 1: حدود این خدمات و نحوه ارائه آنها توسط مرکز تعیین میشود.
18
تبصره 2: جز در مواردي که برخورداري از خدمات و تسهیلات به موجب تعرفه ها و یا آئین نامه هاي مرکز اجباري است،
موسسه میتواند کلیه خدمات را با توافق مرکز، از محل دیگري دریافت و تهیه کند.
تبصره 3: مرکز هیچ گونه تعهد استخدامی وکاري در قبال موسسه ندارد.
تبصره 4: مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال اموال موسسه ندارد.

ماده 2 :روش تخصیص اعتبار
مرکز رشد حمایتهاي مالی خود را در قالب ارائه خدمات متنوع با رویکرد کنترل و نظارتدر استفاده بهینه از آنها گنجانده است.
سیاست اجرایی مرکز رشد، ارائه یارانه خدماتی و در حد امکان و دریافتهزینه ها در حد مصرفاز موسسات/هسته ها است، بطوریکه قبول هزینه ها از طرف مرکز رشد و ارائه خدمات به شکل موصوف باعث کاهش هزینه هاي یک موسسه /هسته بخصوص در دوره راه اندازي شود .
1-2 موضوع اعتبارات: اعتبارات حمایتی به 5 بخش تقسیم می شوند:
1-1-2 خدمات پشتیبانی
2-1-2 خدمات آموزش،مشاوره، برنامه ریزي و کنترل پروژه
3-1-2 خدمات سخت افزاري
4-1-2 خدمات اطلاع رسانی
5-1-2 خدمات مالی
تبصره 1: با توجه به اهمیتی که مراکز رشد براي خدمات مشاوره و آموزش قائل است، براي این قبیل خدماتی که حداقل تعیین می نماید و شرکتها موظفند هزینه اي را که بابت مشاوره و آموزش پرسنل خود صرف می نمایند از این حداقل تعیین شده کمتر نباشد.
تبصره 2: سیاست مرکز رشد در تخصیص اعتبار به موسسات/هسته ها پیروي از مدل خدمات مالی شناور می باشد .
2-2 مدل خدمات مالی شناور:
1-2-2 درصدي از اعتباراختصاص یافته به طور آزاد و مستقیم در اختیار موسسه قرار می گیرد.
2-2-2 سقف اعتبار قابل پرداخت به طور کامل بسته و محدود نمی شود.
3-2-2 مرکز، سیاست نظارت را در این مدل به عهده دارد.

تعاریف:
- هزینه متغیر: هزینه اي است که وابسته به میزان استفاده از سرویس یا خدماتمی باشد (هزینه استفاده از شبکه)
- هزینه ثابت: هزینه اي استکه بستگی به میزان استفاده از سرویس یا خدمات موجود ندارد (هزینه اجاره بها)
از کل اعتبار صرف هزینه هاي ثابت می گردد و مابقی دراختیار مدیر موسسه است.
تبصره 3: مدیر مرکز می تواند با مجوز شوراي مرکز به موسسه کمک هاي بلاعوض نماید.
ماده 3 : نظارت و ارزیابی خدمات
1-3 مرکز رشد به منظور اطمینان از کارایی خدمات ارائه شده، با موسسات مستقر درارتباط بوده و به صورت دورهاي، گزارش عملکرد بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات را تهیه میکند .
2-3 مکانیزم ارزشیابی از طریق اطلاعات به دست آمده از استعلام موسسات/هسته ها صورت می پذیرد .
3-3 در صورت عدم رضایت موسسات از خدمات ارائه شده، قرار داد هاي موجود پیمانکاران ارائه دهنده خدمات دیگر تمدید نخواهد شد.
ماده 4 : محدودیتها
1-4 ارائه خدمات بر اساس اطلاعات دریافت شده و درخواست مدیر موسسه و بر حسب امکانات موجود در مرکز رشد صورت می پذیرد.
2-4 در صورت عدم موفقیت موسسه پس از اعلام خاتمه همکاري، ارائه خدمات متوقف می گردد.
ماده 5 : تعهدات مجري خدمات
1-5 ارائه خدمات به شکل مطلوب به موسسات مستقر بر اساس تعرفه هاي مصوب

2-5 پرداخت اجاره بهاي فضا و امکاناتی که از مرکز رشد در اختیار گرفته است

3-5 اعلام بیلان کارکرد موسسه مجري به مرکز رشد
4-5 عدم دریافت هزینه به طور مستقیم از موسسات مستقر در مرکز رشد
ماده 6 : نحوه پرداخت هزینه هاي ثابت خدمات
پرداخت هزینه هاي ثابت خدمات (از قبیل هزینه هاي آب و برق و ...) به طور علی الحساب در دوره هاي سه ماهه بر اساس صورت وضعیت اعلام شده پس از کسب تعهدات مالی موسسه مجري به مرکز رشد انجام می گیرد .
ماده 7 : نحوه بازپرداخت سرمایه
در زمان استقرار موسسه در مرکز به صورت زیر می باشد:
الف) در سال اول کلیه خدمات ارائه شده به واحد جزو اعتبارات آن واحد محسوب می شود.
ب) در صورت تمدید زمان استقرار موسسه در مرکز، کلیه هزینه هاي واحد به صورت غیر سوبسیدي و مطابق با تعرفه واقعی خدمات محاسبه می گردد.
د) در صورت پرداخت کامل هزینه ها به صورت یکجا براي 6 ماه، 30 % تخفیف لحاظ می گردد.
ه) به ازاي هر 4 ماه پرداخت به موقع و خوش حسابی موسسه، 1 ماه تخفیف اجاره بها براي آن واحد منظور خواهد شد.
و) موسسات موظف به پرداخت صورتحساب ماهانه خود در اول هر ماه هستند که در صورت تاخیر در پرداخت، هزینه اي به عنوان جریمه معادل 2 درصد ماهانه به صورت روز شمار به آن اضافه می گردد.
ي) در صورت نیاز موسسه به فضاي دوم، هزینه آن به صورت غیر یارانه اي محاسبه می گردد.
تبصره 2: کلیه وجوهات پرداختی موسسات باید به حساب مرکز رشد واریز و اصل فیش به مرکز ارائه شود.
تبصره 3: بازپرداخت سرمایه اي که توسط مرکز به هر شکل و عنوان در اختیار موسسه قرار گرفته است به یکی از روشهاي زیر از تاریخ فسخ یا انقضاي مدت موافقتنامه یا پذیرش درخواست خروج از مرکز، انجام می گیرد:
1. در صورت فسخ این موافقتنامه از سوي مرکز، واحد فناوري موظف است کلیه بدهی ها را به علاوه ي کل شارژ پول به نرخ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تا آن زمان، بلافاصله در زمان فسخ به مرکز بپردازد.
2. در صورت خروج از مرکز به موجب ماده ي 9 این موافقتنامه و یا در صورت انقضاي مدت این موافقتنامه، علاوه بر اینکه مرکز درپنج درصد ( 5%) سود ناخالص مربوط به ایده محوري مذکور در خلاصه برنامه تجاري کسب وکار موسسه به مدت حضور در مرکز شریک است (مطابق بند 16 ماده 6)، موسسه موظفبه باز پرداخت کلیه بدهی ها به صورت یکجا یا اقساطی با محاسبه بهره متعارف به تشخیص مدیر مرکز رشد به مدت حداکثر طول زمان استقرار میباشد.
تبصره 4: اگر موسسه تا یکماه از زمان دریافت صورتحساب دوره اي قصد پرداخت آن را به مرکز کتباً اعلام نماید، مرکز می تواند به تشخیص مدیر، در مورد هزینه ها و اعتبارهاي مربوط به خدمات ارایه شده (نه کالاي سرمایه اي از قبیل سختافزار، نرم افزار و ...) تا 50 درصد تخفیف و در مورد هزینه ها و اعتبارهاي مربوط به کالاي سرمایه اي از قبیل سخت افزار، نرم افزار و ... تا 30 درصد تخفیف در آن صورتحساب لحاظ نماید.
تبصره 5: در صورت تعلل موسسه در باز پرداخت بدهیها به هر علت، مرکز علاوه بر اقدام قانونی جهت وصول مطالبات خود حق دارد حقوق مادي ناشی از ماحصل زمان استقرار در مرکز را به خود اختصاص دهد یا به فروش رساند و موسسه حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارد و صلحا ساقط میکند و موسسه بابت هر هفته تاخیر در باز پرداخت معادل 1% بدهی به تعویق افتاده را به عنوان جریمه ي تاخیر میپردازد.
ماده 8 : خدمات آموزش و مشاوره
8-1 : وظیفه مشاور
1-1 مشاور نقش راهنما براي موسسه در مواردي نظیر کمک در تدوین پیشنهادیه هاي تحقیقاتی، کمک و تعامل با کارفرما و بالا بردن اعتبار علمی موسسه را ایفا می کند.
8-2 : حقوق و مزایا
1-8-2 : پرداخت حق الزحمه مشاور بر اساس نرخ حق التحقیق اعضاي هیأت علمی انجام می گیرد.
تبصره 1: حد اکثر 5% مبلغ قراردادهاي پروژه هاي تحقیقاتی که شرکت با همکاري مشاور از طریق مرکز رشد به قرارداد می- رساند به مشاور پرداخت می گردد .
8-3 : روش جذب مشاورین
1-8-3 : شرکت با توجه به زمینه فعالیت خود و به کمک مرکز رشد اقدام به شناسایی مشاورین از دانشگاه ها و واحدهاي تولیدي اجرایی منطقه می نماید.
تبصره 2: حق الزحمه کلیه مشاورین هسته هاي مستقر در دوره پیشرشد به حسابشرکتمنظور میگردد.
تبصره 3: در مورد موسسات مستقر در مرکز رشد، هزینه هاي مشاوره حداقل 5% و حداکثر 100 % از اعتبار اختصاص یافته بنا به نظر مرکز رشد تعیین میگردد.
تبصره 4: نحوه پرداخت هزینه آموزش و مشاوره از طرف موسسات به صورت شناور می باشد. بدین معنی که درصدي از هزینه ها به صورت اجباري و درصد دیگر بسته به درخواست و نیاز موسسه پرداخت میگردد.
8-4 : خدمات مشاوره اي
مرکز رشد از طریق برگزاري سمینارهاي مشاوره اي، حضور مشاورین فنی، مالیاتی، بیمه و حقوقی خدمات مشاوره اي مورد نیاز را به موسسات/هسته هاي مستقر ارائه می دهد.
22
پیوست شماره یک
(فهرست خدمات قابل ارائه)
مجموعه خدمات قابل ارائه در مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور بهره گیري مشترك موسسات از امکانات خدماتی از یک سو و ارائه مشاوره هاي لازم از سوي دیگر جهت کاهش هزینه هاي موسسات نوپا و افزایش توان مدیریت آنها راه اندازي شده است. به منظور بالا بردن کیفیت و تسهیل در ارائه خدمات، عدم تمرکزگرایی و جلوگیري از گسترش نیروهاي پرسنلی، سیاست کلی مرکز رشد دانشگاه بر این است که ارائه این خدمات را حتی الامکان به بخش خصوصی باتجربه واگذار نماید. عملکرد موسسه ارائه دهنده خدمات، توسط شورایی متشکل از نماینده مرکز رشد و مؤسسات مستقر در مرکز رشد ارزیابی میشود. مجري خدمات متعهد میشود که خدمات را به نحو مطلوب بر اساس تعرفه هاي مصوب ارائه دهد و همچنین اجاره بهاي فضا و امکانات در اختیار گرفته را به مرکز رشد بپردازد. همچنین بخش خصوصی مسئول ارائه خدمات باید بیلان کارکرد مالی خود را به مرکز رشد ارائه نماید. شرکتهاي مستقر در مرکز رشد نیز باید هزینه استفاده از خدمات ارائه شده را به طور ماهیانه بپردازند. در صورت عدم موفقیت واحد مستقر و یا پس از
اعلام خاتمه همکاري، ارائه خدمات متوقف می گردد.
23
- خدمات اداري مرکز رشد
توضیحات
- اعطاي اعتبار جهت خرید تجهیزات تخصصی از قبیل کامپیوتر، پرینتر و غیره
- امکاناتی از قبیل میز، صندلی، کمد، فایل چوبی و تهویه مطبوع براي هر واحد
*
تجهیزات اداري
* - خدمات منشی گري شامل تایپ، پرینت و تکثیر و فاکس خدمات منشی گري
- سیستم تلفن مرکزي
- امکان واگذاري خط مستقیم تلفن به هر موسسه
*
مرکز تلفن
هزینه کلیه خدمات اداري ارائه شده بر حسب میزان استفاده تعیین می شود.
خدمات فیزیکی مرکز رشد
توضیحات
* - فضاي دفتري انعطاف پذیر و قابل گسترش بر اساس نیاز موسسات.به تشخیص مرکز فضاي دفتري

* - اتاق کنفرانس مجهز به تجهیزات سمعی بصري لازم
سالن کنفرانس
بوفه و غذاخوري
نمازخانه - نمازخانه مستقل براي خانمها و آقایان
پارکینگ
24
خدمات علمی مرکز رشد
داخلی * LAN -
- امکان افزایش ظرفیت خطوط شبکه بر اساس نیاز موسسات*
* DNS - سرورهاي اختصاصی براي شرکتها * Home page و امکان E-mail, Web - سرورهاي پشتیبان هنگام قطع شبکه *

Dial Up خدمات شبکه
- استفاده از خدمات اتوماسیون مرکز جهت تسهیل و تسریع امور شرکتها *
- بانک نرم افزار مرکز *
- تعمیر و نگهداري سیستمها *

Download نرم افزارهاي موجود *  دانشگاه براي ftp - امکان استفاده از پایگاه خدمات کامپیوتري
- برگزاري کلاسهاي آموزشی دوره اي که شامل : خلاقیت و کارتیمی، تجارت الکترونیک، برنامه مالی، نوشتن طرح تجاري، بازاریابی، مدیریت و کارآفرینی و سازمانهاي وام دهنده. *
- برگزاري دوره هاي خاص در دوره رشد استقرار از جمله ثبت امور شرکتها، مدیریت و بهره وري نیروي انسانی، فن اداره مؤثر جلسات، بیمه و مسائل کار و کارگري، مالیات و تنظیم اظهارنامه، مکاتبات اداري و گزارش نویسی، امکان سنجی طرحها و پروژه ها، برنامه ریزي و کنترل پروژه، مدیریت بهره وري و فنون مذاکرات تجاري. *
- برگزاري دوره آموزشهاي تخصصی با درخواست و نیاز خود شرکتها و نظر ناظر کیفی به صورت عمومی یا اختصاصی. *
آموزش
- امکان استفاده از خدمات مشاوره اي شبکه اي از مشاورین مجرب و کاردان در زمینه هاي مالیاتی، بیمه اي، حقوقی، بازاریابی و امور ثبت شرکتها
- راهبري علمی در زمینه تعیین و تشخیص استراتژيهاي اساسی
مشاوره
- معافیت از درآمد مشمول مالیات 1
- معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی 2
معافیتاز مالیاتها - معافیت از پرداخت مالیات بر درامد و دارایی 3
1. در صورت تصویب قانون مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري ، ماده 13
2. در صورت تصویب قانون مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري ، ماده 14
3. در صورت تصویب قانون مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري ، ماده 18
25
خدمات تخصصی مرکز رشد
حمایت از ایده محوری

اعطاي اعتبار در جهت تحقیقات لازم براي تثبیت ایده محوري
- کمک در شناسایی سازمان هاي وام دهنده
- جذب اعتبارات تحقیقاتی براي موسسات
- جذب تسهیلات مالی
- مشاوره در زمینه تهیه پیشنهادیه جهت اخذ وام یا امتیاز
- اعطاي وام اولیه 4 به موسسات جهت پرداخت هزینه هاي دوران پیش از سودآوري
امتیازها و وام ها
- مشاوره و راهنمایی جهت بازاریابی دستاوردهاي موسسات
- بستر سازي زمینه هاي همکاري موسسات با مراکز آموزشی ، تحقیقاتی، صنعتی و دستگاه هاي اجرایی در قالب شبکه همکار
- کمک در شناسایی و وارد شدن به بازارهاي بین المللی
بازاریابی
- ایجاد تسهیلات در جهت ثبت اختراع در داخل یا خارج از کشور
- اطلاع رسانی از قوانین و مقررات موجود در کشور در این زمینه
حقوق مالکیت
فکري
- مشاوره هاي تخصصی که خود شرکتها بطور مستقل تقاضا می کنند. *
- مشاوره هاي ناظران کیفی
مشاوره تخصصی
کارگاه و - استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاههاي دانشگاه صنعتی اصفهان به ویژه کارگاه هايموجود در مرکز رشد *
آزمایشگاه
تجهیزات - اعطاي اعتبار جهتخرید تجهیزاتتخصصی موسسات
تخصصی
مشاوره - مشاوره در جهت اخذ استانداردها
استانداردها
- پروژه یابی براي موسسات*
- اخذ پروژه هاي بزرگ با استفاده از اعتبار مرکز رشد و تقسیم به زیرپروژه هاي کوچکتر جهت واگذاري به موسسات*
پروژه یابی

 

aiin name.pdf