موارد عدم پذیرش

شركتها و هسته‌هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند.

• شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد.

• شركتهاى و هسته‌هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ايده محورى باشند.

• شركتها و هسته‌هايى كه فعاليت اصلى آنها حول موضوع آموزش (ارايه و برگزارى دوره‌هاى آموزشى كوتاه مدت) مى‌باشد.

• شركتها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات.

• شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه‌اندازى يك پايگاه اينترنتى است.

• شركتها و هسته‌هايى كه فعاليت آنها صرفا بازرگانى است.