رفتن به محتوای اصلی
x

شرايط پذيرش در مرحله نوآوري

 

 

  • تناسب داشتن زمينه فعاليت واحد فناور با يکي از زمينه های تخصصي دانشگاه

  • سطح آمادگي فناوري حداقل 3 (وجود نمونه آزمايشگاهي)

  •  مبتني بر فناوری بودن ايده محوری واحد فناور

  • برنامه اقتصادی متکي بر بازار

  • متناسب بودن نيازهای واحد فناور با امکانات و منابع مرکز

  •  وجود سابقه علمي و پژوهشي مرتبط با فعاليت در تيم کاری

  •  امکان رشد و گسترش فعاليت دارای مزيت رقابتي محصول/ خدمت

  • داشتن استراتژی، اهداف و برنامه اجرايي مناسب

 

كاربرگ پذيرش در مرحله نوآوري

 

روند نماي پذيرش در مرحله نوآوري

 

 

 


تحت نظارت وف ایرانی