رفتن به محتوای اصلی
x

     مهمترین فرایندهایی که توسط واحد رشد جامع در خصوص واحدهای فناوری که در مرحله رشد قرار دارند انجام می گیرد، شامل شش فرایند است (مشاهده نمودار):

        1-  برگزاری جلسات معارفه شرکت های جدیدالورود
      2- برگزاری جلسات مستمر پایش فعالیت ها
      3- برگزاری جلسات تعاملی و اشتراک تجربه شرکت های موفق با عنوان گردهمایی های دوره ای
      4- بررسی و تایید مدارک مجوز فناوری به ویژه ایده محوری
      5- تبدیل وضعیت (تمدید، خروج)
      6- جشن پایان دوره شرکت ها

 


جلسات معارفه
جلسات معارفه
جلسات پایش شرکت
جلسات پایش شرکت
جلسات تعاملی
جلسات تعاملی
بررسی و تایید مدارک
بررسی و تایید مدارک
تبدیل وضعیت
تبدیل وضعیت
جشن پایان دوره
جشن پایان دوره

تحت نظارت وف ایرانی