رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته مالکیت فکری مرجع برنامه‌­ریزی و تصمیم‌­گیری و حفاظت از دارائی های فکری دانشگاه است که از سال 1393 و همزمان با ایجاد مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل شد و در حال حاضر ذیل ­مدیریت مرکز رشد دانشگاه در حال فعالیت است. اعضای کمیته مالکیت فکری عبارتند از: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر مرکز رشد دانشگاه، رئیس اداره فناوری و ارتباط با صنعت، نماینده رئیس دانشگاه، دو نفر عضو حقیقی با معرفی مدیر مرکز رشد و انتخاب رئیس دانشگاه، یک نفرکارشناس مالکیت فکری به عنوان دبیر کمیته.وظایف کمیته مالکیت فکری به شرح زیر است. مهمترین ماموریت های این کمیته به شرح زیر است.

- برنامه‌ ریزی جهت حفاظت از دارایی‌­های فکری در چارچوب طرح تحول دانشگاه.

- نظارت بر رعایت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و پدیدآورندگان و حامیان در قراردادها و مراودات اعضای دانشگاه.

- نظارت بر رعایت حقوق مالکیت فکری دانشگاه در شرکت‌­های زایشی/رویشی و تیم‌­های مستقر در مراکز رشد دانشگاه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.

- بررسی و تعیین سهم اختراعات در فناوری‌ های ایجاد شده در دانشگاه.

- تأمین منافع و درج نام دانشگاه در مالکیت مادی و معنوی اختراعات.

- بررسی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری در دانشگاه.

- ارزیابی علمی و امتیاز دهی اختراعات و فناوری‌ ها.

- ارزش‌گذاری علمی و امتیاز دهی اختراعات.

تحت نظارت وف ایرانی